Általános Szerződési Feltételek

Tulajdonosi jogok, előnyök és kötelességek

Ha regisztrál egy domain nevet, akkor Ön lesz az érintett domain név tulajdonosa (vagy más néven regisztráló). Az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN meghatározta a domain név tulajdonosára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket melyeket minden domain név tulajdonosának be kell tartania. A szabályzatok és egyéb segédletek az ICANN honlapján találhatók meg:

.org, .info, .biz, .eu, .hu domain regisztrációs szabályzat

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Nileda Investments Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34., cégjegyzékszám: 13-09-177618, adószám: 25118520-2-13, a továbbiakban a tárhely-szolgáltatás tekintetében „Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatásokat szabályozza, a szolgáltatások jellege szerinti bontásban.

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások felölelik a .hu, .com, .net, .biz., .org, .info és a .eu Felső Szintű Domain („Felső Szintű Domain”) alá történő domain név delegálására és fenntartására, illetve a Szolgáltató által delegáltatott domain nevekhez tárhely biztosítására vonatkozó szolgáltatásokat.

A Szolgáltató további adatai a következők:

A domain nevet regisztrálni kívánó személyre vagy szervezetre (a továbbiakban: „Igénylő”) a jelen ÁSZF szabályai vonatkoznak. A tárhely-szolgáltatás tekintetében Igénylő elnevezése „Felhasználó”.

(Szolgáltató és Igénylő külön-külön mint „Fél”, együttesen, mint „Felek” szerepelnek.)

A Szolgáltató szolgáltatásainak árait a mindenkor érvényes árlista („Árlista”) tartalmazza, mely az alábbi oldalon érhető el: http://www.romlex.hu/hosting.

A. Domain Név delegálás és fenntartás

A .hu végződésű domain nevek

Fogalommeghatározások:

„Domain Név”:

a hu Felső Szintű Domain, vagy az alá rendelt második szintű közdomain alá kiadott, a technikai kritériumoknak megfelelő karakter sorozat (név).

„Nyilvántartó”:

ISZT Nonprofit Kft. (1132 Bp. Victor Hugo u. 18-22.,) (www.domain.hu), amely a .hu domain alá történő bejegyzések legfőbb őre, az eljárások meghatározója.

„Várólistás Regisztráció”:

Olyan .hu-s Domain Név delegálási kérelem, amelynél a megrendelt Domain Név és az igénylő cég neve vagy védjegye nem egyezik meg. A Domain Név megrendelés ilyen esetben egy publikus, 14 napos várólistán tartózkodik. Amennyiben a 14 nap letelte alatt nem érkezik panasz a Domain Név bejegyzése ellen, úgy a várólista időszak letelte után a Nyilvántartó mellett működő Tanácsadó Testület dönt a megrendelt Domain Név bejegyezhetőségéről.

Preambulum

A Regisztrátor a Nyilvántartótól kapott akkreditáció alapján .hu domain bejegyzés, megújítás, átkérés, átruházás szolgáltatásokat nyújt Igénylő (továbbiakban: Igénylő) részére a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Az Igénylő a Regisztrátor rendszerének bármilyen módon történő használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. A .hu domain nevekre vonatkozó feltételek

  1. Az Igénylő által aláírt „Szolgáltatási szerződés domain név delegálásra és fenntartására” elnevezésű, hiánytalanul kitöltött online regisztrációs űrlap (a továbbiakban „Regisztrációs Űrlap”) a jelen ÁSZF-fel együtt a Felek közötti szerződésnek („Szerződés”) tekintendő.
  2. Az Igénylő szavatolja a Regisztrációs Űrlapban kitöltött adatok valódiságát, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok változásáról a Regisztrátort a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül értesíti, az Igénylő felhasználói felületén történő adatmódosítással; az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozik.
  3. A Regisztrátor vállalja, hogy a Regisztrációs Űrlapon meghatározott Domain Nevet delegáltatja.
  4. A delegálást a Nyilvántartó végzi, a Domainregisztrációs Szabályzat szerint, mely a http://www.domain.hu/ domain/szabalyzat/szabalyzat.html címen érhető el. Amennyiben a Regisztrációs Űrlapon benyújtott igény ennek nem felel meg, a Regisztrátor az adott névre vonatkozó igényt elutasítja.
  5. A Domain Név regisztráció érvényessége a regisztráció, az átkérés, az átruházás, vagy a reaktiválás napján kezdődik és a regisztráció tárgyévét követő annyi év elteltével jár le, ahány évre az igényt az Igénylő leadta és kifizette, az igénylés hónapjával és napjával azonos hónapban és napon.
  6. Domain regisztrálás folyamata, határidők
   • A Regisztrátor a kitöltött és aláírt Regisztrációs Űrlap másolatát, továbbá az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumokat a Nyilvántartóhoz két munkanapon belül juttatja el. A Regisztrátor a Nyilvántartó delegálásra vonatkozó döntéséről annak kézhez vételét követő 3 munkanapon belül e-mail útján tájékoztatja az Igénylőt.
   • Várólistás Regisztráció esetén Regisztrátor vállalja, hogy a domain regisztrációs igényt a megrendeléskor továbbítja a Nyilvántartó felé. Igénylő vállalja, hogy a megrendeléstől számított 11 napon belül a helyesen kitöltött és aláírt Regisztrációs Űrlapot és az esetlegesen szükséges kiegészítő dokumentumokat (igazolások, céges dokumentumok) a Regisztrátor weboldalán, bejelentkezés után a megrendeléshez feltölti vagy a Regisztrátor részére e-mailben, faxon vagy postai úton elküldi és a domain regisztráció díját a Regisztrátor weboldalán meghatározott módokon befizeti. A 11 napos határidő elmulasztása esetén a Regisztrátor jogosult a várólistás regisztrációt megszakítani majd újraindítani. Az újraindításkor újraindul a 11 napos periódus melyben az Igénylőnek ismét lehetősége van a szerződés és az esetlegesen szükséges kiegészítő dokumentumok feltöltésére és a Regisztrációs Díj kiegyenlítésére.
  7. Az Igénylő jogosult a Szerződést bármikor, indokolás és felmondás idő figyelembe vétele nélkül, azonnali hatállyal felmondani. A felmondás csak a szolgáltató weboldalán bejelentkezve az aktuális domain név felmondás funkcióval valósítható meg. A befizetett éves díjak felmondás esetében sem járnak vissza a részidőszakra vonatkozóan.
  8. Igénylő a jelen szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy az Igénylő helyébe lépő új Igénylő magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF-ben és a Szerződésben foglaltakat, továbbá a delegálás összhangban legyen a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal. Az átruházás akkor hatályos, amikor azt a Regisztrátor elfogadja, és az új Féllel a Szerződést megköti. A befizetett éves díjak átruházás esetében sem járnak vissza a régi tulajdonosnak a részidőszakra vonatkozóan.
  9. Felek rögzítik, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltak alapján Regisztrátor törli a delegálást,
   • amennyiben Igénylő a Szerződést felmondja (azon a napon, amikor Nyilvántartó erről tudomást szerez), vagy
   • ha bíróság azt jogerős határozatában elrendeli (azon a napon, amelyen a Nyilvántartó erről tudomást szerez), vagy
   • ha a következő éves díjat az Igénylő vagy a számlavezető a Domain Név lejártáig nem fizeti meg.
  10. Igénylő a Regisztrációs Űrlap benyújtásával és aláírásával egyben kijelenti és vállalja a következőket:
   • az érvényes Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
   • a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését a név delegálhatósága kérdésében elfogadja,
   • nem használja a domain nevet és a Szolgáltató szolgáltatásokat jogellenes, jogsértő, illetve valamely vonatkozó törvényt, szabályozást sértő vagy megkerülő módon használni (különösképpen: gyógyszer-forgalmazási jogszabályok és szerzői jogi jogszabályok megsértésére vagy megkerülésére használni),
   • a domain delegálását a saját kockázatára igényli, és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a sem a domain delegálásából, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett kárért,
   • egyedül felelős az általa igényelt Domain Név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének, semmilyen vizsgálatára nem köteles. Az Igénylő vállalja, hogy amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kívánna érvényesíteni, úgy a helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez,
   • a delegált domain-nel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből keletkező költség alól mentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje
   • a Domain Név megválasztásában a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait, például névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb. nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, névről önként lemond, illetve másik nevet választ.
  11. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztrációs Űrlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az internet regisztrációs szokásainak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelenti, hogy ehhez az Igénylőlapon megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezik, továbbá az igénnyel kapcsolatos per tényét a Nyilvántartó ugyanígy nyilvánosságra hozza.
  12. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Regisztrátor rendszerén közölt információkat a Regisztrátor az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkező 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglaltak alapján jogosult kezelni, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről – rendelkezéseinek, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak betartásával.
  13. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az az időpont, amikor az Igénylő a felhasználó online regisztrációs lapot a Regisztrátor weboldalán kitölti és Regisztrátor weboldalán feltüntetett módokon a domain regisztrációs díjat kiegyenlíti.
  14. A domain érvényességi időszakban történő hosszabbításánál, a hosszabbítás időtartama a lejárat napjától kezdődik.
  15. A Regisztrátor a Szerződést, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3.§-ában meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett, pdf-formában bármikor elérhető és letölthető Általános Szerződési Feltételekben az Igénylő rendelkezésére bocsátja.
  16. Igénylő, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, a Szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát az Igénylő a info@romlex.hu e-mail címre vagy postai úton, a 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34. címre történő elküldéssel gyakorolhatja. Az elállásra nyitvaálló időtartam a szerződéskötés napján kezdődik. Ha eddig az időpontig az Igénylő nem kapta meg az 1.15. pont szerinti írásbeli megerősítést, úgy elállási jogát ennek kézhezvételétől számított nyolc nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig az Igénylő akkor is elállhat, ha a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
  17. A Regisztrátor köteles az Igénylő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
  18. Az Igénylő nem gyakorolhatja az 1.16. pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Regisztrátor a teljesítést az Igénylő beleegyezésével megkezdte.
  19. A gyakorlatban az Igénylő elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy mindaddig, amíg a domain regisztráció „megrendelve” státuszban van, addig a Szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Amennyiben azonban a megrendelés kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre került – akkor is, ha ez nyolc napon belül megtörtént – úgy az Igénylő ezt követően az 1.16. pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja. Ha ezen időpontot követően az Igénylő mégis eláll a Szerződéstől, úgy köteles megfizetni a domain visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, azaz a Regisztrátor által a Nyilvántartó részére megfizetett, igazolt költségeket és az admin díjat.
  20. Az 1 évnél rövidebb időre megkötött Szerződések esetében a szerződés megszüntethető:
   • ármelyik fél jogosult a Szerződést írásban, indokolási kötelezettséggel azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el
   • A Szerződést felek jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
  21. Az 1 évnél hosszabb időre illetve határozatlan időtartamra megkötött Szerződések esetében a szerződés megszüntethető:
   • Bármelyik fél jogosult a Szerződést írásban, indokolási kötelezettséggel azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.
   • Jelen szerződést mindkét Fél írásos, indokolás nélküli felmondással megszüntetheti 30 napos felmondási idővel.
  22. A Szerződést felek jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
 2. Fizetési feltételek

  1. Az Igénylő a Domain Név igényléséért illetve fenntartásáért a Regisztrátor Árlistájában, vagy esetleges egyedi megállapodásban szereplő díjakat („Regisztrációs Díj” és „Hosszabbítási Díj”) köteles fizetni.
  2. Amennyiben a Regisztrációs Díj fizetés nem történik meg, Regisztrátor a domain regisztrációt megszakítja, amennyiben a Hosszabbítási Díj fizetése nem történik meg, Regisztrátor a Domain Név delegálását nem hosszabbítja meg.
  3. Amennyiben a Domain Név regisztráció, átkérés vagy hosszabbítás nem teljesíthető, az Igénylő írásos kérésére a szolgáltató 30 napon belül banki átutalással visszautalja az átutalás díjával csökkentett összeget vagy az Igénylő kérésére azt másik Domain Név regisztrációba, átkérésbe vagy hosszabbításba beszámolja.
  4. A befizetett díjakról Regisztrátor legkésőbb a befizetést követő hónap 15. napjáig köteles számlát kibocsátani.
  5. Domain Név hosszabbítás esetén a Regisztrátor csak akkor vállalja a meghosszabbítást, ha a Domain Név hosszabbítását az Igénylő a Regisztrátor weboldalán feltüntetett módon megrendeli és a hosszabbítás díját legkésőbb 3 munkanappal a Domain Név lejárati dátuma előtt a Regisztrátor weboldalán feltüntetett módokon befizeti. Befizetés dátuma az a dátum amikor a befizetés megérkezik a Regisztrátor bankszámlájára. A beazonosíthatatlan vagy csak késedelmesen beazonosítható befizetésekből eredő károkért a Regisztrátor nem vállal felelősséget.
 3. Az ÁSZF módosítása

  A jelen ÁSZF a Nyilvántartó szabályzataira tekintettel készült. Amennyiben valamely szerződéses rendelkezés ellentétes az Nyilvántartó szabályzatainak valamely előírásaival, úgy az ÁSZF ellentétes rendelkezése helyett a Nyilvántartó előírásait kell alkalmazni. A Nyilvántartó vonatkozó szabályzatait a http://www.domain.hu/ domain/szabalyzat/szabalyzat.html oldalon teszi közzé.

 4. Felelősségkizáró nyilatkozatok

  1. Regisztrátort semmiféle felelősség nem terheli a Domain Név regisztráció sikerességével kapcsolatban, különös tekintettel arra az esetre, ha Domain Név regisztráció azért sikertelen, mert az Igénylő a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidők lejárta után fizeti be a Regisztrációs Díjat illetve Hosszabbítási Díjat, illetve küldi el Regisztrációs Űrlapot és egyéb dokumentumokat.
  2. Amennyiben az elektronikus megrendelés pillanatában a Domain Név még szabad, azonban a dokumentumok és a Regisztrációs Díj illetve Hosszabbítási Díj beérkezése és feldolgozása közben a Domain Nevet másik személy sikeresen bejegyzi, az Igénylő semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat a Regisztrátor és/vagy Nyilvántartó felé.
  3. A meg nem hosszabbított, törölt, lejárt Domain Nevek törlés utáni eseményei, úgymint újraregisztrálás, átkérés stb. tekintetében a Regisztrátort semmiféle felelősség nem terheli.
  4. A Regisztrátor nem felel az Igénylő internetkapcsolatáért, annak létesítéséért, fenntartásáért, zavartalan működéséért, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült költségekért, valamint ezek vonatkozásában tájékoztatást sem tud nyújtani.
 5. A vonatkozó jog

  A jelen ÁSZF-re, illetve a Regisztrátor által végzett, a .hu Felső Szintű Domain alá történő regisztrálással kapcsolatos tevékenységre a magyar és a közösségi jog előírásait kell alkalmazni.

 6. Záró rendelkezések

  1. Az Igénylő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, kódokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólagosan az Igénylő felelős.
  2. Felek között a jelen megállapodás tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében.
  3. A választott Domain Név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Nyilvántartó mellett működő Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést az Igénylő, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján a Regisztrátor szerzi be, a Tanácsadó Testület eljárási díja befizetését követően.
  4. Felek a Szerződés hatályával, az abban szereplő jogokkal és kötelezettségekkel, a Domain Név delegálásával, használatával kapcsolatos vitás kérdésekben alávetik magukat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, mely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
  5. Az Igénylő a Regisztrátorral szembeni esetleges panaszait postai úton, a panasz Regisztrátor székhelyére, azaz a 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34. címre történő elküldésével érvényesítheti.

.com, .net, .org, .info, .biz végződésű domain nevek

Fogalommeghatározások:

„Domain Név”:

a .com, .net, .org, .biz, .info Felső Szintű Domain alá kiadott, a technikai kritériumoknak megfelelő karakter sorozat (név).

„Nyilvántartók”:

.com és .net Felső Szintű Domain vonatkozásában a VeriSign Inc. (Mountain View, California, USA), az .org Felső Szintű Domain vonatkozásában az .ORG, the Public Interest Registry (1775 Wiehle Avenue, Suite 200, Reston, VA 20190, USA), a .biz Felső Szintű Domain vonatkozásában a NeuStar, Inc. (Corporate Headquarters, 46000 Center Oak Plaza, Sterling, VA 20166, USA), az .info Felső Szintű Domain vonatkozásában Afilias Limited (Office 107, 3013 Lake Drive, West Dublin 24, Írország), akik a fenti domainek alá történő bejegyzések legfőbb őrei, az eljárások meghatározói.

„Viszonteladó”:

iDotz.net /BRS Media Inc (BRS Media, Inc., 55 New Montgomery St. Suite 622, San Francisco CA 94105-3432, USA), aki az ICANN által akkreditált Key-Systems GmbH (Prager Ring 4-12, Gebäude 5, 66482 Zweibrücken, Németország) és 1API GmbH (1API GmbH, Talstraße 27, 66424 Homburg, Németország) regisztrátorok partnere.

Preambulum

A Regisztrátor a Viszonteladóval kötött szerződése alapján a .com, .net, .org, .biz és .info domain bejegyzés, megújítás, átkérés, átruházás szolgáltatásokat nyújt Igénylő (továbbiakban: Igénylő) részére a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Az Igénylő a Regisztrátor rendszerének bármilyen módon történő használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Az .org, .info, .biz végződésű domain nevekre vonatkozó feltételek

  1. Az Igénylő által aláírt „Szolgáltatási szerződés domain név delegálásra és fenntartására” elnevezésű, hiánytalanul kitöltött online regisztrációs űrlap (a továbbiakban „Regisztrációs Űrlap”) a jelen ÁSZF-fel együtt a Felek közötti szerződésnek („Szerződés”) tekintendő.
  2. Az Igénylő szavatolja a Regisztrációs Űrlapban kitöltött adatok valódiságát, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok változásáról a Regisztrátort a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül értesíti, az Igénylő felhasználói felületén történő adatmódosítással; az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozik.
  3. A Regisztrátor vállalja, hogy a Regisztrációs Űrlapon meghatározott Domain Nevet delegáltatja.
  4. A delegálást a különböző Nyilvántartók végzik, a Viszonteladón keresztül. A delegálás a Viszonteladó domain regisztrációra vonatkozó szabályzatai szerint történik, melyek a http://www.idotz.net/policy.cfm, http://www.idotz.net/dispute.cfm illetve a http://www.idotz.net/privacy.cfm címeken érhetők el („Szabályzatok”). Amennyiben a Regisztrációs Űrlapon benyújtott igény ezeknek nem felel meg, a Regisztrátor az adott névre vonatkozó igényt elutasítja.

   Igénylő kijelenti, hogy a Szabályzatokat megismerte, megértette és azok tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  5. A Domain Név regisztráció érvényessége a regisztráció, az átkérés, az átruházás, vagy a reaktiválás napján kezdődik és a regisztráció tárgyévét követő annyi év elteltével jár le, ahány évre az igényt az Igénylő leadta és kifizette, az igénylés hónapjával és napjával azonos hónapban és napon.
  6. A Regisztrátor az online kitöltött Regisztrációs Űrlap másolatát, továbbá az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumokat a Viszonteladóhoz juttatja el, aki a továbbiakban a Domain Név delegálást végzi. A Viszonteladó által közölt delegálásra vonatkozó döntésről Regisztrátor 3 munkanapon belül tájékoztatja az igénylőt.
  7. Az Igénylő jogosult a Szerződést bármikor, indokolás és felmondás idő figyelembe vétele nélkül, azonnali hatállyal felmondani. A felmondás csak a szolgáltató weboldalán bejelentkezve az aktuális „domain név felmondás" funkcióval valósítható meg. A befizetett éves díjak felmondás esetében sem járnak vissza a részidőszakra vonatkozóan.
  8. Igénylő a jelen szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy az Igénylő helyébe lépő új Igénylő magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF-ben és a Szerződésben foglaltakat, továbbá a delegálás összhangban legyen a Szabályzatokban foglaltakkal. Az átruházás akkor hatályos, amikor azt a Regisztrátor elfogadja, és az új Féllel a Szerződést megköti. A befizetett éves díjak és átruházás esetében sem járnak vissza a régi tulajdonosnak a részidőszakra vonatkozóan.
  9. Felek rögzítik, hogy a Szabályzatokban foglaltak alapján Regisztrátor törli a delegálást,
   • amennyiben Igénylő a Szerződést felmondja (azon a napon, amikor Nyilvántartó erről tudomást szerez), vagy
   • ha bíróság azt jogerős határozatában elrendeli (azon a napon, amelyen a Nyilvántartó erről tudomást szerez), vagy
   • ha a következő éves díjat az Igénylő vagy a számlavezető a Domain Név lejártáig nem fizeti meg.
  10. Igénylő a Regisztrációs Űrlap benyújtásával egyben kijelenti és vállalja a következőket:
   • az érvényes Szabályzatokat ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
   • a Nyilvántartó, Viszonteladó és a Regisztrátor döntését a név delegálhatósága kérdésében elfogadja,
   • nem használja a domain nevet és a Szolgáltató szolgáltatásokat jogellenes, jogsértő, illetve valamely vonatkozó törvényt, szabályozást sértő vagy megkerülő módon használni (különösképpen: gyógyszer-forgalmazási jogszabályok és szerzői jogi jogszabályok megsértésére vagy megkerülésére használni),
   • a domain delegálását a saját kockázatára igényli, és sem a Nyilvántartót, sem a Viszonteladót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett kárért,
   • egyedül felelős az általa igényelt Domain Név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó, a Viszonteladó és a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Az Igénylő vállalja, hogy amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval, Viszonteladóval illetve a Regisztrátorral szemben igényt kívánna érvényesíteni, úgy a helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez,
   • a delegált domain-nel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből keletkező költség alól mentesíti a Nyilvántartót, a Viszonteladót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Regisztrátort, Viszonteladót illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje,
   • a Domain Név megválasztásában a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait, például névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb. nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, névről önként lemond, illetve másik nevet választ.
  11. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztrációs Űrlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó, a Viszonteladó és a Regisztrátorok az internet regisztrációs szokásainak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelenti, hogy ehhez a Regisztrációs Űrlapon megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezik, továbbá az igénnyel kapcsolatos per tényét a Nyilvántartó ugyanígy nyilvánosságra hozza.
  12. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Regisztrátor rendszerén közölt információkat a Regisztrátor az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkező 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglaltak alapján jogosult kezelni, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről – rendelkezéseinek, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak betartásával.
  13. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az az időpont, amikor az Igénylő a felhasználó online regisztrációs lapot a Regisztrátor weboldalán kitölti és Regisztrátor weboldalán feltüntetett módokon a domain Regisztrációs Díjat kiegyenlíti.
  14. A Regisztrátor a Szerződést, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3.§-ában meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett, pdf-formában bármikor elérhető és letölthető Általános Szerződési Feltételekben az Igénylő rendelkezésére bocsátja.
  15. Igénylő, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, a Szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát az Igénylő a info@romlex.hu e-mail címre vagy postai úton, a 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34. címre történő elküldéssel gyakorolhatja. Az elállásra nyitvaálló időtartam a szerződéskötés napján kezdődik. Ha eddig az időpontig az Igénylő nem kapta meg az 1.14. pont szerinti írásbeli megerősítést, úgy elállási jogát ennek kézhezvételétől számított nyolc nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig az Igénylő akkor is elállhat, ha a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
  16. A Regisztrátor köteles az Igénylő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
  17. Az Igénylő nem gyakorolhatja az 1.15. pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Regisztrátor a teljesítést az Igénylő beleegyezésével megkezdte.
  18. A gyakorlatban az Igénylő elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy mindaddig, amíg a domain regisztráció „megrendelve” státuszban van, addig a Szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Amennyiben azonban a megrendelés kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre került – akkor is, ha ez nyolc napon belül megtörtént – úgy az Igénylő ezt követően az 1.15. pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja. Ha ezen időpontot követően az Igénylő mégis eláll a Szerződéstől, úgy köteles megfizetni a domain visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, azaz a Regisztrátor által a Nyilvántartó részére megfizetett, igazolt költségeket és az admin díjat.
  19. Az 1 évnél rövidebb időre megkötött Szerződések esetében a szerződés megszüntethető:
   • Bármelyik fél jogosult a Szerződést írásban, indokolási kötelezettséggel azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el
   • A Szerződést felek jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
  20. Az 1 évnél hosszabb időre illetve határozatlan időtartamra megkötött Szerződések esetében a szerződés megszüntethető:
   • Bármelyik fél jogosult a Szerződést írásban, indokolási kötelezettséggel azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.
   • Jelen szerződést mindkét Fél írásos, indokolás nélküli felmondással megszüntetheti 30 napos felmondási idővel.
  21. A Szerződést felek jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
 2. Fizetési feltételek

  1. Az Igénylő a Domain Név igényléséért illetve fenntartásáért a Regisztrátor Árlistájában, vagy esetleges egyedi megállapodásban szereplő díjakat („Regisztrációs Díj” és „Hosszabbítási Díj”) köteles fizetni.
  2. Amennyiben a Regisztrációs Díj fizetés nem történik meg, Regisztrátor a domain regisztrációt megszakítja, amennyiben a Hosszabbítási Díj fizetése nem történik meg, Regisztrátor a domain delegálását nem hosszabbítja meg.
  3. Amennyiben a Domain Név regisztráció, átkérés vagy hosszabbítás nem teljesíthető, az Igénylő írásos kérésére a szolgáltató 30 napon belül banki átutalással visszautalja az átutalás díjával csökkentett összeget vagy az Igénylő kérésére azt másik Domain Név regisztrációba, átkérésbe vagy hosszabbításba beszámolja.
  4. A befizetett díjakról Regisztrátor legkésőbb a befizetést követő hónap 15. napjáig köteles számlát kibocsátani.
  5. Domain Név hosszabbítás esetén a Regisztrátor csak akkor vállalja a meghosszabbítást, ha a Domain Név hosszabbítását az Igénylő a Regisztrátor weboldalán feltüntetett módon megrendeli és a hosszabbítás díját legkésőbb 3 munkanappal a Domain Név lejárati dátuma előtt a Regisztrátor weboldalán feltüntetett módokon befizeti. Befizetés dátuma az a dátum amikor a befizetés megérkezik a Regisztrátor bankszámlájára. A beazonosíthatatlan vagy csak késedelmesen beazonosítható befizetésekből eredő károkért a Regisztrátor nem vállal felelősséget.
 3. Az ÁSZF módosítása

  A jelen ÁSZF a Viszonteladó Szabályzataira tekintettel készült. Amennyiben valamely szerződéses rendelkezés ellentétes az Viszonteladó szabályzatainak valamely előírásaival, úgy az ÁSZF ellentétes rendelkezése helyett a Viszonteladó előírásait kell alkalmazni. A Viszonteladó vonatkozó szabályzatait a http://www.idotz.net/policy.cfm, http://www.idotz.net/dispute.cfm illetve a http://www.idotz.net/privacy.cfm oldalakon teszi közzé.

 4. Felelősségkizáró nyilatkozatok

  1. Regisztrátort semmiféle felelősség nem terheli a Domain Név regisztráció sikerességével kapcsolatban, különös tekintettel arra az esetre, ha Domain Név regisztráció azért sikertelen, mert az Igénylő a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidők lejárta után fizeti be a Regisztrációs Díjat illetve Hosszabbítási Díjat, illetve küldi el Regisztrációs Űrlapot és egyéb dokumentumokat.
  2. Amennyiben az elektronikus megrendelés pillanatában a Domain Név még szabad, azonban a dokumentumok és a Regisztrációs Díj illetve Hosszabbítási Díj beérkezése és feldolgozása közben a Domain Nevet másik személy sikeresen bejegyzi, az Igénylő semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat a Regisztrátor és/vagy Nyilvántartó felé.
  3. A meg nem hosszabbított, törölt, lejárt Domain Nevek törlés utáni eseményei, úgymint újraregisztrálás, átkérés stb. tekintetében a Regisztrátort semmiféle felelősség nem terheli.
  4. A törölt domian nevek visszaállítására a törlést követő 30 naptári napon belül van lehetőség amennyiben a domain tulajdonosa a törlést követő 25 napon belül egyértelműen jelzi reaktiválási szándékát szolgáltató felé e-mailben és a reaktiváció díja a törlést követő 25. napig fizikailag megérkezik a szolgáltatóhoz.
  5. A Regisztrátor nem felel az Igénylő internetkapcsolatáért, annak létesítéséért, fenntartásáért, zavartalan működéséért, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült költségekért, valamint ezek vonatkozásában tájékoztatást sem tud nyújtani.
 5. A vonatkozó jog

  1. A jelen ÁSZF-re a magyar és a közösségi jog előírásait kell alkalmazni.
  2. Viszonteladón keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében a Viszonteladó Szabályzatának (http://www.idotz.net/policy.cfm) 22. pontja értelmében a Viszonteladó Szabályzatai értelmében kötött szerződések érvényessége, értelmezése és jogkövetkezményei tekintetében az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának joga irányadó.
  3. A Viszonteladó közreműködésével regisztrált Domain Név használatából eredő jogviták tekintetében elsődlegesen az Igénylő lakóhelye / székhelye szerinti bíróságnak van joghatósága és illetékessége, másodlagosan pedig a Viszonteladó székhelye szerinti bíróságnak.
 6. E-mail cím ellenőrzés

  2015.03.15-től minden új .com, .net és .org domain regisztráció esetén, vagy meglévő .com, .net és .org domain név tulajdonos e-mail címének megváltoztatásakor, e-mail ellenőrzés szükséges. Az ellenőrzés folyamata: egy automata e-mail kerül kiküldésre a tulajdonos címére és a számlafizető e-mail címére is, melyben található egy URL. Az URL-re való kattintással szükséges mindkét e-mail cím működését bizonyítani. Amennyiben bármelyik e-mail cím működését, az említett módszerrel az első értesítéstől számítva 15 napon belül nem bizonyítják, a kapcsolódó domain név működése technikailag felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az érintett e-mail cím működése a leírt módszerrel nem kerül bizonyításra.

 7. Záró rendelkezések

  1. Az Igénylő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, kódokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólagosan az Igénylő felelős.
  2. Felek között a jelen megállapodás tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében.
  3. A választott Domain Név választhatóságával kapcsolatos vitát a Uniform Dispute Resolution Policy, azaz az Egységes Vitarendezési Szabályzat (http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm ) alapján kell eldönteni.
  4. Az Igénylő a Regisztrátorral szembeni esetleges panaszait postai úton, a panasz Regisztrátor székhelyére, azaz a 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34. címre történő elküldésével érvényesítheti.

.eu végződésű domain nevek

Fogalommeghatározások:

„Domain Név”:

az .eu Felső Szintű Domain alá közvetlenül kiadott a technikai kritériumoknak megfelelő karakter sorozat (név).

„Nyilvántartó”:

Az Európai Közösségek Bizottsága által kijelölt szervezet (EURid vzw, Belgium), amely a .eu domain alá történő bejegyzések legfőbb őre, az eljárások meghatározója (www.eurid.eu).

Preambulum

A Regisztrátor a Nyilvántartótól kapott akkreditáció alapján. eu domain bejegyzés, megújítás, átkérés, átruházás szolgáltatásokat nyújt Igénylő (továbbiakban: Igénylő) részére a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Az Igénylő a Regisztrátor rendszerének bármilyen módon történő használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Az európai .eu internet domain nevekre vonatkozó feltételek:

  1. Regisztrátor vállalja és biztosítja, hogy az Igénylő jogosultságot szerez a Regisztrátor .eu domain regisztrációs rendszerének használatára.
  2. Igénylő a jelen feltételek elfogadásával egyidejűleg kitölti a felhasználó regisztrációs online űrlapot („Regisztrációs Űrlap”) a Regisztrátor weboldalán, amely a jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete és amely tartalmazza az Igénylőre vonatkozó adatokat. A jelen szerződés az Igénylő által kitöltött Regisztrációs Űrlapban foglalt tartalommal jön létre, ennek hiányában a szerződés érvénytelen. Az Igénylő szavatolja a Regisztrációs Űrlapban kitöltött adatok valódiságát, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok változásáról a Regisztrátort a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül értesíti, az Igénylő felhasználói felületén történő adatmódosítással; az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozik.
  3. Igénylő jogosult a Domain Név regisztrációt bármikor indokolás nélkül, írásban, vagy a Regisztrátor felhasználói felületén online módon felmondani. Ebben az esetben a delegálás megszűnik, a regisztrált domain nevek törlésre kerülnek.
  4. A Domain Név regisztráció érvényessége a regisztráció, az átkérés, az átruházás, vagy a reaktiválás napján kezdődik és a regisztráció tárgyévét követő annyi év elteltével jár le, ahány évre az igényt az Igénylő leadta és kifizette, az igénylés hónapjával és napjával azonos hónapban és napon. A domain érvényességi időszakban történő hosszabbításánál, a hosszabbítás időtartama a lejárat napjától kezdődik. Amennyiben a domaint a lejárat napjáig nem hosszabbítja meg az Igénylő a hosszabbítás szolgáltatással, úgy a Regisztrátor a lejárat napján törli a domaint. Az Igénylő érvényességi időszakban is kérheti a Domain Név törlését. A fenti okok bármelyike miatt törlésre kiadott Domain Név 40 napra karanténba kerül, mely időszak alatt az Igénylő reaktiválhatja azt, a reaktiválás szolgáltatással. Reaktiválás hiányában a karanténban lévő Domain Név a 40 nap leteltével teljesen felszabadul és újra igényelhetővé válik mások számára.
  5. Igénylő a jelen szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy az Igénylő helyébe lépő új Igénylő a jelen szerződési feltételben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  6. A választott Domain Névvel kapcsolatos bármilyen vita esetén az Igénylő az EURid irányelvekben meghatározott testületek döntését elfogadja.
  7. Az Igénylő az online kitöltött megrendelés benyújtásával egyben kijelenti és vállalja a következőket:
   • az EURID (www.eurid.eu) által kidolgozott domain regisztrációs szabályzatot, a http://www.eurid.eu/ files/trm_con_HU.pdf oldalon található regisztrációs feltételeket és a http://www.eurid.eu/ files/reg_pol_HU_0.pdf oldalon található regisztrációs irányelveket ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el;
   • nem használja a domain nevet és a Szolgáltató szolgáltatásokat jogellenes, jogsértő, illetve valamely vonatkozó törvényt, szabályozást sértő vagy megkerülő módon (különösképpen: gyógyszer-forgalmazási jogszabályok és szerzői jogi jogszabályok megsértésére vagy megkerülésére használni),
   • Igénylő által megadott adatok helytelen, téves, elírásból keletkező károkért a Regisztrátor semmilyen módon nem tehető felelőssé, illetve a Regisztrátorral szemben ilyen alapból eredő kártérítési igénnyel nem lép fel;
   • a Regisztrátor döntését a Domain Név delegálhatósága kérdésében elfogadja;
   • a domain delegálást saját kockázatára igényli, és a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
   • egyedül felelős az általa igényelt Domain Név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Regisztrátor semmilyen esetben nem köteles a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének vizsgálatára. Amennyiben ezzel kapcsolatban harmadik személy a Regisztrátorral szemben igényérvényesítés szándékával lép fel, úgy az Igénylő vállalja, hogy a Regisztrátor helyébe lép.
   • a delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól mentesíti a Regisztrátort, és köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Regisztrátort érdeksérelem ne érje. Az Igénylő kijelenti, hogy a Domain Név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott Domain Név, illetve annak használata harmadik személy vagy szervezet jogait - így különösen, de nem kizárólagosan - a névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb., nem sérti. Amennyiben ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről önként lemond, illetve másik nevet választ.
  8. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a Regisztrátor rendszerén közölt információkat a Regisztrátor az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkező 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglaltak alapján jogosult kezelni, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről – rendelkezéseinek, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak betartásával.
  9. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az az időpont, amikor az Igénylő a felhasználó online regisztrációs lapot a Regisztrátor weboldalán kitölti és Regisztrátor weboldalán feltüntetett módokon a domain Regisztrációs Díjat kiegyenlíti.
  10. Felek rögzítik, hogy Regisztrátor jogosult törölni a delegálást, amennyiben:
   • az Igénylő a szerződést felmondja - azon a napon, amikor a felmondás megtörténik, illetve a 40 napos karantén időszak letelik;
   • Bíróság azt jogerős határozatában elrendeli;
   • az Igénylő a regisztráció meghosszabbítási díját nem fizeti meg, a lejárat napjával.
  11. A Regisztrátor a Szerződést, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3.§-ában meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett, pdf-formában bármikor elérhető és letölthető Általános Szerződési Feltételekben az Igénylő rendelkezésére bocsátja.
  12. Igénylő, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, a Szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát az Igénylő a info@romlex.hu e-mail címre vagy postai úton, a 2120 Dunakesyi, Kolozsvár utca 34. címre történő elküldéssel gyakorolhatja. Az elállásra nyitvaálló időtartam a szerződéskötés napján kezdődik. Ha eddig az időpontig az Igénylő nem kapta meg az 1.11. pont szerinti írásbeli megerősítést, úgy elállási jogát ennek kézhezvételétől számított nyolc nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig az Igénylő akkor is elállhat, ha a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
  13. A Regisztrátor köteles az Igénylő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
  14. Az Igénylő nem gyakorolhatja az 1.12. pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Regisztrátor a teljesítést az Igénylő beleegyezésével megkezdte.
  15. A gyakorlatban az Igénylő elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy mindaddig, amíg a domain regisztráció „megrendelve” státuszban van, addig a Szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Amennyiben azonban a megrendelés kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre került – akkor is, ha ez nyolc napon belül megtörtént – úgy az Igénylő ezt követően az 1.12. pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja. Ha ezen időpontot követően az Igénylő mégis eláll a Szerződéstől, úgy köteles megfizetni a domain visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, azaz a Regisztrátor által a Nyilvántartó részére megfizetett, igazolt költségeket és az admin díjat.
  16. Az 1 évnél rövidebb időre megkötött Szerződések esetében a szerződés megszüntethető:
   • Bármelyik fél jogosult a Szerződést írásban, indokolási kötelezettséggel azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el
   • A Szerződést felek jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
  17. Az 1 évnél hosszabb időre illetve határozatlan időtartamra megkötött Szerződések esetében a szerződés megszüntethető:
   • Bármelyik fél jogosult a Szerződést írásban, indokolási kötelezettséggel azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.
   • Jelen szerződést mindkét Fél írásos, indokolás nélküli felmondással megszüntetheti 30 napos felmondási idővel.
  18. A Szerződést felek jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
 2. Fizetési feltételek

  1. Az Igénylő az igényelt szolgáltatásokért szolgáltatási díjat köteles fizetni a Regisztrátor részére. Az igényelt szolgáltatás díja előre fizetendő. A teljesített szolgáltatások díja a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén sem követelhető vissza. A díjak mindenkori mértéke a Regisztrátor weboldalán feltüntetésre kerül.
  2. Amennyiben a Domain Név regisztráció, átkérés vagy hosszabbítás nem teljesíthető, az Igénylő írásos kérésére a szolgáltató 30 napon belül banki átutalással visszautalja az átutalás díjával csökkentett összeget vagy az Igénylő kérésére azt másik Domain Név regisztrációba, átkérésbe vagy hosszabbításba beszámolja.
  3. Domain Név hosszabbítás esetén a Regisztrátor csak akkor vállalja a meghosszabbítást, ha a Domain Név hosszabbítását az Igénylő a Regisztrátor weboldalán feltüntetett módon megrendeli és a hosszabbítás díját legkésőbb 3 munkanappal a Domain Név lejárati dátuma előtt a Regisztrátor weboldalán feltüntetett módokon befizeti. Befizetés dátuma az a dátum amikor a befizetés megérkezik a Regisztrátor bankszámlájára. A beazonosíthatatlan vagy csak késedelmesen beazonosítható befizetésekből eredő károkért a Regisztrátor nem vállal felelősséget.
 3. Az ÁSZF módosítása

  A jelen ÁSZF a Nyilvántartó szabályzataira tekintettel készült. Amennyiben valamely szerződéses rendelkezés ellentétes az Nyilvántartó szabályzatainak valamely előírásaival, úgy az ÁSZF ellentétes rendelkezése helyett a Nyilvántartó előírásait kell alkalmazni. A Nyilvántartó vonatkozó szabályzatait a www.eurid.eu oldalon teszi közzé.

 4. Felelősségkizáró nyilatkozatok

  1. Regisztrátort semmiféle felelősség nem terheli a Domain Név regisztráció sikerességével kapcsolatban, különös tekintettel arra az esetre, ha Domain Név regisztráció azért sikertelen, mert az Igénylő a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidők lejárta után fizeti be a Regisztrációs Díjat illetve Hosszabbítási Díjat, illetve küldi el Regisztrációs Űrlapot és egyéb dokumentumokat.
  2. Amennyiben az elektronikus megrendelés pillanatában a Domain Név még szabad, azonban a dokumentumok és a Regisztrációs Díj illetve Hosszabbítási Díj beérkezése és feldolgozása közben a Domain Nevet másik személy sikeresen bejegyzi, az Igénylő semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat a Regisztrátor és/vagy Nyilvántartó felé.
  3. A meg nem hosszabbított, törölt, lejárt Domain Nevek törlés utáni eseményei, úgymint újraregisztrálás, átkérés stb. tekintetében a Regisztrátort semmiféle felelősség nem terheli.
  4. A Regisztrátor nem felel az Igénylő internetkapcsolatáért, annak létesítéséért, fenntartásáért, zavartalan működéséért, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült költségekért, valamint ezek vonatkozásában tájékoztatást sem tud nyújtani.
 5. A vonatkozó jog

  A jelen ÁSZF-re, illetve a Regisztrátor által végzett, a .eu Felső Szintű Domain Név alá történő regisztrálással kapcsolatos tevékenységre a magyar és a közösségi jog előírásait kell alkalmazni.

 6. Záró rendelkezések

  1. Az Igénylő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, kódokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólagosan a Igénylő felelős.
  2. Felek között a jelen megállapodás tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Ha azonban a vitás kérdést nem sikerült tárgyalással megoldaniuk, akkor a felek a jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő valamennyi vitás kérdés elbírálására alávetik magukat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességének, amely bíróság a vitát jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
  3. Az Igénylő a Regisztrátorral szembeni esetleges panaszait postai úton, a panasz Regisztrátor székhelyére, azaz a 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34. címre történő elküldésével érvényesítheti.

Webtárhely szabályzat

Tárhelyszolgáltatás

Preambulum

A Nileda Investments Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a www.romlex.hu internetes címen elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap) üzemeltető internetes tartalomszolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”), a Szolgáltatónál fenntartott Domain Névvel rendelkező felhasználók részére a jelen ÁSZF keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

A Honlapon kínált Szolgáltató tárhelyszolgáltatás igénybe vételének megkezdésével valamennyi, Szolgáltató által fenntartott Domain Névvel rendelkező, vagy Domain Nevet igénylő/regisztráló felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat a Szolgáltató jelen weboldal ÁSZF-t tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra a felhasználók figyelmét felhívja.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi Felhasználó kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul elfogadja a jelen ÁSZF-et. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (továbbiakban: Etv) 2. § lc) pontja alapján közvetítő szolgáltatóként tárhelyszolgáltatónak minősül, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltató, amely az igénybevevő felhasználó által biztosított információt tárolja.

 1. Felek

  Jelen Felhasználási Feltételek a Nileda Investments Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34., a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott tárhely szolgáltatásra vonatkoznak, melyeket felhasználó („Felhasználó”) az alábbiak szerint vehet igénybe.

 2. A Tárhelyszolgáltatás tárgya, tartalma

  1. Szolgáltató az általa meghatározott Árlistában meghatározott díjak („Tárhelyszolgáltatási Díj”) ellenében Felhasználó rendelkezésére bocsátja a szolgáltató honlapján http://www.romlex.hu/hosting feltüntetett paraméterekkel rendelkező tárhelyet.
  2. A Tárhelyszolgáltatás csak a Szolgáltatónál regisztrált és aktív Domain Nevekkel vehető igénybe.
  3. A Szolgáltató magáncélra és kereskedelmi célra is biztosítja a Tárhelyet. Bármely törvénybe ütköző vagy jogosulatlan felhasználás tilos, többek között e-mail címek gyűjtése kéretlen levelek küldése céljából.
  4. A Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételek szerint tárhely szolgáltatóként engedélyezi a tartalmak és a weboldal megtekintését.
  5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
   1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott Tárhelyszolgáltatást a Felhasználónak éves 99 %-os rendelkezési időben biztosítja. A rendelkezési időbe nem tartozik bele a Szolgáltató weboldalán előre bejelentett havi maximum 3 óra karbantartási idő.
   2. A Szolgáltató köteles a tárhelyszolgáltatást korlátozni amennyiben arról kártékony vírusokat terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
   3. A Szolgáltató azonnal korlátozza a tárhelyszolgáltatás működését, amennyiben annak segítségével kártékony vagy spam leveleket terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
   4. A Tárhelyszolgáltatásban foglalt havi le- és feltöltési adatforgalmi kerete csomagonként eltérő és korlátozható.
   5. A Szolgáltató jogosult arra – és a Felhasználó köteles ezt engedélyezni –, hogy a Felhasználó által használt adatbázisszerkezetbe szükség esetén indexeket helyezzen el, annak érdekében, hogy mérsékelje a szerverek terheltségét.
   6. Amennyiben a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a vásárolt tárhelyet (jelentősen túllépi a tárhelycsomagban foglat kapacitásokat) úgy a Szolgáltatónak jogában áll a tárhelycsomagot korlátozni vagy áthelyezni másik szerverre, hogy a többi ügyfél tárhelycsomagjainak működését és elérését ne veszélyeztesse.
   7. Túlhasználat esetén, amenyiben a Felhasználó a tárhelycsomagot a harmadik e-mail felszólítás után is jelentősen túlhasználja (adatforgalom vagy indokolatlan nagy szerver terhelés) úgy a Szolgáltató jogosult a tárhelycsomag korlátozására.
   8. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tárhely erőforrásait globálisan vagy csomagonként eltérően korlátozza, beleértve, de nem teljes körűen (CPU használat, Virtuális memória, Fizikai memória, Egyidejű kapcsolatok száma, Processek száma, Inode határérték).
   9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse, felfüggessze, vagy más módon korlátozza a tárhelyhez a hozzáférést bármikor, értesítéssel vagy anélkül.
  6. Adatforgalmi korlát túllépése
   • Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatásban foglalt adatforgalmi keretet átlépi, a Szolgáltató a Felhasználó döntése szerint korlátozza a szolgáltatást vagy a túlhasználás mértékét a felhasználónak kiszámlázza az Árlistában található díjon.
   • Amennyiben a Felhasználó korábban nem lépte túl a küszöbszámot, a Szolgáltató az előre látható túllépésről elektronikus levél formájában tájékoztatja, amelyre a Felhasználónak elektronikus levél formájában vissza kell jeleznie a döntéséről a túllépés bekövetkeztének időpontjáig, hogy kéri-e a a túlforgalmazás kiszámlázását, vagy a szolgáltatás korlátozását választja-e.
   • Amennyiben a Felhasználó nem jelez vissza, a Szolgáltató a szolgáltatás elérhetőségét korlátozza.
   • Amennyiben a Felhasználó egy korábbi hónapban túllépte a küszöbszámot, a Szolgáltató a Felhasználó korábbi döntése szerint jár el, illetve amennyiben nem jelzett vissza, a Felhasználó utólagos értesítése mellett korlátozza a szolgáltatást.
   • A Szolgáltató az 5 GB-nál kisebb túllépést nem számlázza ki.
   • Amennyiben a Felhasználó az elmúlt 3 havi adatforgalmának átlagát legalább 50%-kal túllépi, a szolgáltató jogosult a túllépés díját a Felhasználónak hóközi számla formájában kiszámlázni.
   • Az adatforgalmi túllépés díjának befizetési határideje 8 naptári nap.
   • Amennyiben a Felhasználó az adatforgalmi díj kiszámlázását kéri, azonban azt a fizetési határidőig nem fizeti be, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni.
 3. A szerződés létrejötte

  1. A szolgáltatási szerződés megkötése elektronikus úton végezhető el. A szerződés csak a megrendelés és az éves díj befizetésével együtt jön létre. Bármelyik hiánya esetén a szerződés nem jön létre.
  2. A Tárhely aktiválása után a Felhasználó bármelyik, Szolgáltatónál regisztrált és aktív Domain Nevét hozzá tudja kapcsolni az aktív Tárhelycsomaghoz.
 4. A szerződés megszűnése

  A Tárhelyszolgáltatás automatikusan megszűnik, korábbi tartalma a későbbiekben nem visszaállítható, nem követelhető, ha:

  1. A tárhelyszolgáltatás hosszabbítás nélkül lejár.
  2. A domain nevek delegálásánál meghatározott elállási jog gyakorlása illetve szerződés megszüntetési módok az itt szabályozott szolgáltatási szerződést is megszüntetik.
 5. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítása

  Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Felhasználó nem ért egyet, akkor a Felhasználó a módosítás hatálybalépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést felmondani: jelen esetben a szolgáltatási szerződés megszűnik a módosítás hatályba lépésével.

 6. A Felhasználó által feltöltött tartalom

  1. Általános tilalmak

   A Felhasználó által feltöltött tartalom a Felhasználó tulajdonában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

   • A szerveren nem helyezhető el olyan anyag, mely törvénybe, más jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.
   • A Felhasználó nem terjeszthet és nem tehet közzé a Szolgáltató által biztosított Tárhelyszolgáltatás felhasználásával a hatályos jogszabályok által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy jogosulatlanul harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet (pl. mp3, zene, program, iso, warez, film, játék). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatósági vagy érintett jogtulajdonosi felkérésre a Felhasználót a fenti szabályok megsértése miatt a Szolgáltató által biztosított Tárhelyszolgáltatás használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
   • Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.
   • Tilos a kéretlen elektronikus levelek küldése, közismert nevén a spammelés – ennek részletes szabályait a Szolgáltató Spam politikája tartalmazza.
   • A tárhelyen másodpercenként 1-nél több dinamikus lekérdezés vagy AJAX lekérdezés futtatása tilos.
   • A Tárhelyszolgáltatás e-mail szolgáltatásán keresztül tilos 15 percenkénti 200 vagy napi 1000 elektronikus e-mailnél többet elküldeni akár a webmail felületről akár beépített scriptek segítségével.
   • A Tárhelyszolgáltatás SMTP szerverén, sem asztali levelezőprogrammal, sem a tárhelyről futtatott scriptek segítségével nem küldhető ki napi 100-nál több azonos vagy közel azonos tartalmú elektronikus levél.
   • Tilos a Tárhelyszolgáltatást biztonsági mentés céljára használni, kivéve a tárhely kezelő felület által kínált biztonsági mentés funkció által, az adott fiókról készített egyszeri állapot.
   • Tilos a tárhelyen elhelyezni jogszabályba ütköző, mások jó hírnevét sértő, trágár, vagy közízlést sértő tartalamat így többek között de nem kizárólag:
    • Topsites
    • IRC szkriptek/botok
    • Proxy szkriptek/Anonymizers
    • Kalóz szoftverek/Warez
    • Képtároló oldalak és szkriptek (hasonló, mint a Photobucket vagy a Tinypic)
    • AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
    • IP szkennelők
    • Bruteforce programok/szkriptek/alkalmazások
    • Mail Bombers/Spam szkriptek
    • Banner-Ad szolgáltatások (üzleti reklám szolgáltatások)
    • File Dump/Mirror szkriptek (hasonló, mint a rapidshare)
    • Commercial Audio Streaming (több mint egy stream)
    • Letéti/Bank kötvényes oldalak és szkriptek
    • High-Yield Interest programok (HYIP) vagy hasonló oldalak
    • Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
    • Prime Banks oldalak
    • Lottó/szerencsejáték oldalak
    • MUDs/RPGs/PBBGs
    • Hacker oldalak/archívumok/programok
    • Bank kötvény/banki részvény kereskedési programok
    • Csaló oldalak (beleértve, de nem kizárólag az alábbiak által listázott oldalak: aa419.org, escrow-fraud.com)
    • Push button mail szkriptek
    • Tell A Friend szkriptek
    • Anonymous vagy Bulk SMS átjárók
    • Bitcoin Miners

   A jelen ÁSZF rendelkezései útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. A Szolgáltató. fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.

  2. Reklámpolitika

   Felhasználó vállalja, hogy a Tárhelyen (akár magáncélra, akár üzleti célra használja azt) nem tesz közzé olyan gazdasági reklámnak minősülő közlést, amely a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008 évi XLVIII törvény („Reklámtörvény”) előírásaiba ütközik. Ennek megfelelően többek között az alábbi korlátozások érvényesek a reklámozás tekintetében:

   1. Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.
   2. Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.
   3. Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.
   4. Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.
   5. Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.
   6. Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográf reklám).
   7. Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja.
   8. Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.
   9. Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
   10. Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.
   11. Tilos a megtévesztő reklám.
   12. Az összehasonlító reklám csak a törvényben meghatározott kereteken belül megengedett.
   13. Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.
   14. Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely – többek között – gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, vagy gyermek- vagy fiatalkorút mutat be. Tilos továbbá alkoholtartalmú italt a honlap nyitó oldalán reklámozni. Az alkoholtartalmú italok reklámjának tartalmi szempontból meg kell felelnie a törvényi előírásoknak.
   15. Tilos a dohánytermék reklámja.
   16. Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.
   17. Magánszemélynek közvetlen megkeresés módszerével küldött reklám levél (közismert nevén a spam) csak a Reklámtörvény valamint a Szolgáltató Spam politikájának előírásai szerint, így a címzett előzetes, írásbeli hozzájárulásával küldhető.
  3. Erotikus tartalmak

   Erotikus tartalom akkor tölthető fel a Tárhelyre, amennyiben Felhasználó betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat (különös tekintettel a szerzői jogi védelemre és a reklámtevékenységre vonatkozó szabályokra) és a jelen ÁSZF-ben található tilalmakat. Erotikus tartalom elhelyezésére csak a megfelelő figyelmeztetések elhelyezése mellett van lehetőség.

   Tilos szerzői jogokat sértő erotikus tartalmakat elhelyezni a Tárhelyen. Tilos továbbá a szexuális szolgáltatás illetve prostitúció reklámja, valamint az egyéb, a jelen ÁSZF Reklámpolitikájában és a Reklámtörvényben meghatározott reklám.

   A gyermekeket és fiatalkorúakat (azaz tizennyolc éven aluli személyeket) ábrázoló pornográf tartalmak feltöltése tilos, és a Büntető Törvénykönyvbe ütközik. Az ilyen tartalmat megosztó Felhasználót és Tárhelyének teljes tartalmát Szolgáltató azonnal törli a rendszerből. Szolgáltató teljes mértékben együttműködik a nyomozóhatóságokkal a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés tekintetében folytatott nyomozás során.

 7. Felelősségkizáró nyilatkozatok

  1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget:
   • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
   • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
   • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában;
   • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
   • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
   • Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy nem vagyoni kárért;
   • A Felhasználó internetkapcsolatáért, annak létesítéséért, fenntartásáért, zavartalan működéséért, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült költségekért, valamint ezek vonatkozásában tájékoztatást sem tud nyújtani.
  2. A Szolgáltató Tárhelyszolgáltatását a Felhasználó a saját felelősségére használja.
  3. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a Felhasználó által a Tárhelyszolgáltatáson átvitt, vagy tárolt adatok tartalmáért, a tudomására jutó jogszabálysértés esetén azonban a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
  4. Szolgáltató nem felelős a Tárhelyszolgáltatás igénybevételéből adódó, Felhasználó számítógépeiben, vagy azok adatállományában keletkezett esetleges károkért, ugyanakkor minden tőle racionálisan elvárhatót megtesz azért, hogy ilyen ne forduljon elő.
  5. Szolgáltató nem kíséri figyelemmel, illetve nem ellenőrzi a berendezéseken található, illetve a hálózatán továbbított információkat, azaz a Tárhelyszolgáltatás révén kapott információ felhasználása kizárólag a Felhasználó kockázatára történik.
  6. Ha a Szolgáltató a Tárhelyszolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok - így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz - miatt nem képes, az esetben a Tárhelyszolgáltatás szünetel.
  7. Felhasználói nyilatkozat

   A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.

   A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Feltételeket megszegi.

   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tárhelyszolgáltatás használatával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem lép fel.

   A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen Tárhelyszolgáltatást működtető Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az általa feltöltött adatok, anyagok, információk, továbbított információk eltávolításra kerülnek, vagy bármilyen műszaki oknál fogva eltűnnek. A Felhasználó által elhelyezett anyagok, információk törlésére előzetes értesítés és indoklás nélkül joga van a Szolgáltatónak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik a szabályzatot. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató alkalmi jelleggel levelet küldjön számára.

   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal. A felhasználó a mentések rendszergazdai visszaállításáért visszaállított elemenként (tárhely, adatbázis) az Árlistában szereplő díjat köteles megtéríteni.

 8. Adatkezelés, adatvédelem

  1. Jelen ÁSZF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
  2. Szolgáltató a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.
 9. Igényérvényesítés

  Ha a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltatóval szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Felhasználó által elhelyezett tartalomhoz kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Felhasználó köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve a Szolgáltatónak ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megtéríteni.

 10. Vegyes rendelkezések

  1. A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből, illetve az ÁSZF-ből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát elolvasta, azokat elfogadta és betartja.
  2. Az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF módosításait a Szolgáltató online elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a http://www.romlex.hu honlapján keresztül.
  3. Jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltatási szerződés alatt értendő a domain-regisztrációval, illetve a domain fenntartással kapcsolatos, az ÁSZF „A. Domain Név delegálás és fenntartás” című részében szabályozott Szerződés is.
  4. A Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni esetleges panaszait postai úton, a panasz Szolgáltató székhelyére, azaz a 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34. címre történő elküldésével érvényesítheti.

VPS szabályzat

Virtuális szerver bérlet (VPS)

 1. A szolgáltatás

  1. A Virtuális Szerver bérlet szolgáltatás keretében Szolgáltató a szerverein felkonfigurált virtuális szerver (továbbiakban: VPS) használatát biztosítja a szerződés időtartamára Előfizető számára. Így a Szolgáltató feladata a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges valamennyi berendezés telepítése, működtetése és karbantartása. A szolgáltatáscsomagok pontos tartalmát, mennyiségi megkötéseit, azok esetleges korlátozásait Szolgáltató minden esetben weboldalán teszi közzé.
  2. Az Előfizető által online megrendelt szolgáltatás jelen ÁSZF tudomásul vételével együtt felek közötti szerződésnek tekintendő. Az online megrendeléskor megadott adatok valódiságát Előfizető szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.
  3. A VPS szolgáltatás díjcsomagjában foglalt adatforgalmi korlát túllépését követően a többletforgalmat a Szolgáltató az Előfizető tájékoztatása mellett a honlapján közzétett díjszabása szerint a hónap végén kiszámlázza. A túlforgalmi díjat az előfizető 30 napon belül köteles a Szolgáltató részére befizetni.
  4. A VPS szolgáltatás osztott szolgáltatás, tehát a Szolgáltató kiszolgáló Szerverét egyidejűleg több Előfizető veheti igénybe.
  5. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a VPS-t nyújtó fizikai szerver működéséért szavatol, viszont a Szolgáltatás díj nem tartalmazza a VPS-en végezendő rendszergazdai szolgáltatásokat, melyek nem kizárólag a következők:
   • alkalmazás telepítés
   • szerver konfiguráció
   • alkalmazás konfiguráció
   • adatmentés
  6. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindent megtesz a szerveren tárolt adatok biztonsága érdekében, de nincs adatmentési kötelezettsége, ezáltal az adatvesztésből eredő közvetlen és közvetett károkért nem felel.
  7. Az Szolgáltató a VPS-t kiszolgáló szerverekre éves szinten 99,8% rendelkezésre állást biztosít, viszont az Előfizető által használt VPS szerverekre a szolgáltatás jellege miatt nem tud felelősséget vállalni.
  8. A Szolgáltató havonta legfeljebb egyszer üzemszerű karbantartást végezhet a VPS szolgáltatás szerverein maximum 4 óra időtartalmban, amiről az Előfizetőt legalább 7 naptári nappal korábban tájékoztatja. Az üzemszerű karbantartás nem számítható bele az éves rendelkezésre állásba.
  9. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató korlátozhatja a virtuális szerverhez történő bárminemű hozzáférést. Amennyiben az Előfizető egy naptári hónapnál hosszabb fizetési késedelemmel rendelkezik, a szolgáltató jogosult az Előfizető szolgáltatását véglegesen megszüntetni, a tárolt adatait törölni.
  10. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a VPS ellen bármilyen jellegű internetes támadás (Terheléses támadás, SPAM robot támadás stb.) történik, és ez a VPS-t kiszolgáló szerverre is veszélyes, a támadás idejére és amíg a kivizsgálás le nem zárul a Szolgáltató korlátozhatja a Szolgáltatást.
  11. a Szolgáltató jogosult az Előfizető forgalmának azonnali korlátozására avagy szüneteltetésére amennyiben az saját vagy más Előfizetők forgalmának rendeltetésszerű működését akadályozza vagy veszélyezteti, kiemelten ide értendő:
   • SPAM (kéretlen üzleti vagy reklám tartalmú) levelek küldése
   • open relay mail szerver üzemeltetése
   • e-mail cím hamisítás
   • terheléses támadás
   • portscan futtatás
   • más hálózatokba, gépekre való illetéktelen behatolással való kisérletezés
   • IP cím hamisítás
   • Ethernet MAC cím hamisítás
  12. Amennyiben az Előfizetőnek tudomásra jut, hogy internetes támadás alatt áll a VPS-e, vagy várható ilyen jellegű támadás ezt a Szolgáltatónak köteles azonnal jelenteni.
  13. Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) és tudomásul veszi, hogy ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, illetve a szerződés felmondható.
  14. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy egyénileg összesen 8 db. IP címet igényelhet. 8 db. fölött tartományt kell vásárolnia amely esetben a tartomány valamennyi IP címét ki kell fizetnie. Az IP tartomány vásárlása esetén az ügyfél köteles a szolgáltatásait a számára kijelölt tartományba 1 hónapon belül átköltöztetni. Tartományokat a Szolgáltató 8 IP címenként oszt ki, ennél kisebb tartomány nem igényelhető. IP tartomány vásárlása esetén Előfizető hozzájárul, hogy a megadott adatai valamint a megadott kapcsolattartói adatai a RIPE adatbázisában szerepelnek. Ezen felül az Előfizető köteles egy abuse e-mail címet üzemeltetni és a beérkező spam panaszokat megfelelően kezelni.
  15. Amennyiben az Előfizető VPS szolgáltatásának üzemeltetése (például a megnövekedett hálózati terhelés, stb. miatt) veszélyezteti az azonos szerveren levő többi ügyfél szolgáltatását, a szolgáltató jogosult az Előfizetőt más szerverre költöztetni. A költöztetés az Előfizető szolgáltatásának maximum 30 perces leállásával jár és nem számítható bele a rendelkezésre állási időbe.
  16. Amennyiben az esetlegesen megnövekedett hálózati forgalom miatt az Előfizető várható havi túlforgalmi számlája legalább 50%-ban meghaladja az előző három hónap átlagát, a szolgáltató jogosult az Előfizető tájékoztatása mellett a részére két hetes fizetési határidővel hóközi számlát kiállítani.
  17. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal. A felhasználó a mentések rendszergazdai visszaállításáért visszaállított elemenként (tárhely, adatbázis) az Árlistában szereplő díjat köteles megtéríteni.
 2. Az Előfizető kötelezettsége

  1. A VPS konfigurálása, karbantartása folyamán az Előfizető köteles a legnagyobb gondossággal és a biztonsági szabályok figyelembevételével eljárni.
  2. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénybe vett Szolgáltatást harmadik személyre át nem ruházhatja, azonban annak hasznosításával saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé.
  3. Előfizető szavatol azért, hogy Szolgáltató Szerverén az általa elhelyezett programok, vagy az Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.
  4. Szolgáltató a 2.3 pont szerinti felfüggesztést abban az esetben oldja fel, ha hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy a felfüggesztést kiváltó okot Előfizető megszüntette, illetve ezt a Szolgáltató által végzett további ellenőrzések is alátámasztják.
  5. A Szerveren elhelyezett anyagok tartalmáért, Előfizetőnek ezáltal a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.

Spam politika

Az Üzemeltetője, a Nileda Investments Korlátolt Felelősségű Társaság a kéretlen elektronikus levelek (spamek) vonatkozásában, a vonatkozó jogszabályok (különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) rendelkezéseire az alábbi spam politikát teszi közzé:

 • Az Üzemeltető nem tolerálja a spam-et és elhatárolja magát minden spam-ezéssel összefüggő cselekedettől, tekintettel arra, hogy az jogellenes. Az Üzemeltető nem vesz részt a spam-ezésben és nem nézi el a spam-ezést. Az Üzemeltető meg kívánja védeni ügyfeleit ettől a problémától, ezért minden egyes spammel kapcsolatban a szükséges bejelentést megteszi az arra illetékes hatóságoknál.
 • A spam az e-mailen, hírcsoportokon, IRC postázáson (IRC post/IM/ICQ) és/vagy azonnali üzenetküldő (instant messaging) kiszolgálókon (tulajdonképpen minden elektronikus üzenet továbbítására alkalmas eszközön) keresztüli, kéretlen reklámozás formáit jelöli. Ne küldjön e-mailt olyanoknak, akik nem kérték meg arra igazolható módon!
 • Amennyiben Ön spamet kapott, vagy spamezést észlel, akkor annak bejelentéséhez kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt a info@romlex.hu címre!
 • Tájékoztatjuk, hogy részünkről reklámot, promóciós anyagot akkor fogunk továbbítani a felhasználóink részére, illetve akkor szerepeltetjük azokat felhasználóink kimenő e-mailjeiben, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen - a regisztráció során vagy e-mailben - egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulást kérő nyilatkozat csak az Üzemeltető nevét és megjelölését tartalmazza, reklámot nem.
 • A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nyilatkozó nevét és lakcímét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
 • A hozzájárulás azonban bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az Üzemeltető haladéktalanul törli a nyilvántartásból, és részére reklám az itt meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
 • Az Üzemeltető, mint reklámozó, - a hozzájárulásban meghatározott körben - a nála hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A visszavonó nyilatkozat megtehető:

 • Elektronikus úton, a következő e-mail címre történő megküldéssel: info@romlex.hu
 • Postai úton, a következő címre történő megküldéssel: 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 34.

  olyan módon, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

 
 
 
 

www.romlex.hu
All rights reserved by ROMLEX. Nileda Investments Kft. 2024 A weblapon feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t! Linkek | Webmail | Site Map | ÁSZF